Personel

İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Okuyucuların kütüphane hizmetlerinden yararlanma, bilgi kaynaklarına ulaşma ve okuyucular için gerekli teknik ve eğitsel ortamı hazırlama amacıyla yapılacak tüm idari iş ve işlemleri yürüten birimdir. İdari Hizmetler Şube Müdürü tarafından yürütülür.


 • Yıllık ödeme dönemleri planı çerçevesinde ödemeleri takip etmek, kütüphanenin her türlü satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasını sağlamak,
 • İdari büro ve mali işlerin yürütülmesinde, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini, takip ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kütüphane taşınır kayıt işlemleri ve ayniyat kapsamındaki çalışmaların kontrolünü yapmak, düzenli yürütülmesini sağlamak,
 • Kütüphane çalışmaları kapsamındaki yapılan tüm yazışmaları takip etmek ve hazırlanmasını sağlamak,
 • Birimin ve personelin teknik donanım, malzeme, büro malzemesi ve çalışma koşullarına ilişkin kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve sağlanmasını takip etmek,
 • Kütüphanenin açık olduğu günler için mesaileri ayarlamak, çalışma saatlerini ve günlerini gösteren nöbet çizelgelerini personele tebliğ ettirmek ve takip etmek,
 • Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü arasında yerleştirme ve faydalandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını sağlamak, okuyucu salonlarının kontrol ve denetimini yapmak,
 • Engelli okuyucularla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek,
 • Kütüphane binası içi ve dışının temizlik, bakım-onarım ve düzenini sağlamak,
 • Okuyucudan tahsil edilen ücretleri yönergede belirtildiği şekilde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,
 • Kısmi zamanlı ve stajyer olarak çalışan öğrencilerin geliş gidişlerini kontrol etmek ve puantajlarını düzenletmek,
 • İlgili müdürlüğe bağlı personelin iş eğitimi, görev dağılımı, izin planlaması ve çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını takip etmek,
 • Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak, mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak,
 • Kütüphane hizmetleri hakkında hazırlanan yıllık faaliyet raporunu her yıl sonunda Başkanlığa sunmak,
 • Bu yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Taşlıçiftlik Kampüsü, 60150, TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.